Philips HR2027 manual

Philips HR2027
(1)
  • Número de páginas: 2
  • Tipo de archivo: PDF
1
2
PALUE
1
2
PALUE
1
2
PALUE
1
2
PALUE
a
l
k
j
i
b
c
d
e
f
g
h
Register your product and get support at

HR2027

HR2024

HR2021

HR2020

www.philips.com/welcome

Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
HR2027_HR2024_HR2021_HR2020_WEU_UM_V1.0 3140 035 32291
1
English
a Measuring cup
b Lid of blender jar
c Blender jar
d Level indication
e Sealing ring
f Blade unit
g Motor unit
h Control panel
• Speed buttons (1 and 2)
• Pulse/off button
i Mill blade unit (HR2027/HR2021
only)
j Mill sealing ring (HR2027/HR2021
only)
k Mill beaker (HR2027/HR2021 only)
l Filter (HR2027/HR2024 only)
Dansk
a Målebæger
b Låg til blenderglas
c Blenderglas
d Indholdsindikator
e Tætningsring
f Knivenhed
g Motorenhed
h Betjeningspanel
• Hastighedsknapper (1 og 2)
• Pulse/off-knap
i Knivenhed til møllekværn (kun
HR2027/HR2021)
j Tætningsring til mølle (kun HR2027/
HR2021)
k Møllekværn (kun HR2027/HR2021)
l Filter (kun HR2027/HR2024)
2
EN User manual DA Brugervejledning DE Benutzerhandbuch EL  ΕγχειρίδιοχρήσηςES Manual del usuario FI Käyttöopas FR Mode d’emploiIT Manuale utente NL Gebruiksaanwijzing NO BrukerhåndbokPT Manual do utilizadorSV AnvändarhandbokTR  Kullanımkılavuzu
AR
FA
3
4
5
Deutsch
a Messbecher
b Deckel des Mixbechers
c Mixbecher
d Füllstandsanzeige
e Dichtungsring
f Messereinheit
g Motoreinheit
h Bedienfeld
• Geschwindigkeitstasten
(1 und 2)
• Impuls-/Ausschalter
i Mühlenmessereinheit (nur HR2027/
HR2021)
j Mühlendichtungsring (nur HR2027/
HR2021)
k Mühlenbecher (nur HR2027/
HR2021)
l Filter (nur HR2027/HR2024)
Español
a Vaso medidor
b Tapa de la jarra de la batidora
c Jarra de la batidora
d Indicación de nivel
e Junta
f Unidad de cuchillas
g Unidad motora
h Panel de control
• Botones de velocidad (1 y 2)
• Botón turbo/apagado
i Unidad de cuchillas del molinillo
(sólo modelos HR2027/HR2021)
j Junta del molinillo (sólo modelos
HR2027/HR2021)
k Vaso del molinillo (sólo modelos
HR2027/HR2021)
l Filtro (sólo modelos HR2027/
HR2024)
Français
a Verre doseur
b Couvercle du blender
c Blender
d Indication du niveau
e Bague d’étanchéité
f Ensemble lames
g Bloc moteur
h Panneau de conguration
• Bouton de vitesse (1 et 2)
• Bouton arrêt/Pulse
i Ensemble lames du moulin
(HR2027/HR2021 uniquement)
j Bague d’étanchéité du moulin
(HR2027/HR2021 uniquement)
k Bol du moulin (HR2027/HR2021
uniquement)
l Filtre (HR2027/HR2024
uniquement)
Nederlands
a Maatbeker
b Deksel van blenderkan
c Blenderkan
d Niveauaanduiding
e Afdichtring
f Mesunit
g Motorunit
h Conguratiescherm
• Snelheidsknoppen (1 en 2)
• Puls/uitknop
i Mesunit van maalmolen (alleen
HR2027/HR2021)
j Afdichtring van maalmolen (alleen
HR2027/HR2021)
k Maalmolenbeker (alleen HR2027/
HR2021)
l Filter (alleen HR2027/HR2024)
Norsk
a Målebeger
b Lokk til mikserkanne
c Mikserkanne
d Nivåindikator
e Gummipakning
f Knivenhet
g Motorenhet
h Kontrollpanel
• Hastighetsknapper (1 og 2)
• Pulserings-/av-knapp
i Knivenhet for kvern (kun HR2027/
HR2021)
j Tetningsring på kvern (kun HR2027/
HR2021)
k Kvernbeger (kun HR2027/HR2021)
l Filter (kun HR2027/HR2024)

a 
b 
c 
d 
e 
f 
g 
h 
•)2 1( 
•/
i HR2027/ ) 
(HR2021
j HR2027/ ) 
(HR2021
k (HR2027/HR2021 ) 
l (HR2027/HR2024 ) 
English
Before first use
Thoroughly clean the parts that will come in contact with food before you use the appliance
forthersttime(seechapter“Cleaning”).
Using the blender
The blender is intended for:
• Blendinguids,e.g.dairyproducts,sauces,fruitjuices,soups,mixeddrinks,shakes.
• Mixingsoftingredients,e.g.pancakebatterormayonnaise.
• Pureeingcookedingredients,e.g.formakingbabyfood.
Tip:Toprocessingredientsverybriey,turnthecontrolknobtothepulsesetting(P( several
times. Never use the pulse setting longer than a few seconds at a time.
Using the lter (HR2027/HR2024 only) (Fig 3)
Withthelteryoucanmakedeliciousfreshfruitjuices,cocktailsorsoymilk.Thelter
prevents pips and skins from ending up in your drink.
Note
• Neveroverloadthelter.
• Donotputmorethan75gofdriedsoybeansor160goffruitinthelteratthesametime.
Using the mill (HR2027/HR2021 only) (Fig 4)
Youcanusethemilltogrindandchopingredientssuchaspeppercorns,sesameseeds,
rice,wheat,coconutesh,nuts(shelled),coffeebeans,driedsoybeans,driedpeas,cheese,
breadcrumbs,etc.
Note
• Alwaysprocesscloves,staraniseandaniseedtogetherwithotheringredients.Ifprocessed
separately,theseingredientsmayattacktheplasticmaterialsoftheappliance.
• The mill is not suitable for chopping very hard ingredients like nutmeg and ice cubes.
• Donotexceedthemaximumlevelindicatedonthemillbeaker.
Cleaning (Fig 5)
Easily cleaning the blender jar: Follow the steps: 1 2 3 4.
Note: Make sure to turn the control knob to the pulse setting )P( a few times.
Soy milk recipe
Ingredients Quantity Speed Time
Dried soy beans 75 g
2 30 sec
Water 640 ml
Note
• Thisrecipecanonlybepreparedwiththelter(HR2027/HR2024only).
• YoucanorderthelterfortheHR2021andHR2020asanextraaccessoryfromyour
Philips dealer.
• Always let the appliance cool down to room temperature after each batch you process.
Nourishing vegetable soup from Budapest
Ingredients Quantity Speed Time
Kohlrabi 120 g
2 30 sec
Potatoes 180 g
Celery 180 g
Carrots 60 g
Smoked pork 100 g
Water 0.55 ltr
Lentils )canned( 100 g
Crèmefraîche 125 g
Parsley 10 g
Salt,freshlygroundpepper,
1stockcube,1bayleaf
Dansk
Før apparatet tages i brug
Sørgforatrengørededele,derkommeriberøringmedmad,indendubrugerapparatetfor
førstegang(seafsnittet”Rengøring”).
Sådan bruges blenderen
Blenderen er beregnet til:
• Blendningafydendeingredienser,f.eks.mejeriprodukter,sauce,frugtjuice,suppe,mixede
drinks og shakes.
• Mixningafblødeingredienser,f.eks.pandekagedejellermayonnaise.
• Pureringafkogteingredienser,f.eks.vedtilberedningafbabymad.
Tip: For at tilberede ingredienser meget kortvarigt skal du dreje kontrolknappen til pulse-
indstillingen )P)eregange.Brugaldrigpulse-indstillingenlængereendetparsekunderad
gangen.
Brug af lter (kun HR2027/HR2024) (Fig 3)
Vedhjælpaflteretkandulavelækkerfriskfrugtjuice,cocktailsellersojamælk.Filteret
forebygger,atkernerogskrællerkommermedidenfærdigedrik.
Bemærk
• Overfyldikkelteret.
• Komhøjst75gtørredesojabønnereller160gfrugtilteretadgangen.
Brug af møllekværn (kun HR2027/HR2021) (Fig 4)
Møllekværnenkanbrugestilatmaleoghakkeingrediensersomf.eks.peberkorn,sesamfrø,
ris,hvede,kokosnød,nødder(udenskal),kaffebønner,tørredesojabønner,tørredeærter,ost,
brødkrummer osv.
Bemærk
• Nelliker,stjerneanisoganisfrøskalaltidtilberedessammenmedandreingredienser.Hvis
detilberedeshverforsig,kandebeskadigeapparatetsplastikdele.
• Møllekværnenegnersigikketilhakningafmegethårdeingrediensersomf.eks.muskatnød
og isterninger.
• Overskridikkedenangivnemaksimum-markeringpåmøllebægeret.
Rengøring (Fig. 5)
Nem rengøring af blenderglasset: Følg trin: 1 2 3 4.
Bemærk: Sørg for at dreje kontrolknappen til pulse-indstillingen )P( et par gange.
Opskrift på sojamælk
Ingredienser Mængde Hastighed Tid
Tørrede sojabønner 75 g
2 30 sek.
Vand 640 ml
Bemærk
• Denneopskriftkankuntilberedesvedhjælpaflteret(kunHR2027/HR2024).
• DukanbestillelterettilHR2021ogHR2020fradinPhilips-forhandlersomekstra
tilbehør.
• Ladaltidblenderenkølenedtilstuetemperaturefterhverportion,dublender.
Nærende grøntsagssuppe fra Budapest
Ingredienser Mængde Hastighed Tid
Kålrabi 120 g
2 30 sek.
Kartoer 180 g
Selleri 180 g
Gulerødder 60 g
Ingredienser Mængde Hastighed Tid
Røget svinekød 100 g
2 30 sek.
Vand 0,55liter
Linser )på dåse( 100 g
Cremefraiche 125 g
Persille 10 g
Salt,friskkværnetpeber,
1bouillonterning,1laurbærblad
Deutsch
Vor dem ersten Gebrauch
ReinigenSievordemerstenGebrauchdesGerätsgründlichalleTeile,diemitLebensmitteln
inKontaktkommen(siehe„Reinigung“).
Den Mixer verwenden
DerMixeristgeeignetzum:
• MixenvonFlüssigkeiten,z.B.Milchprodukte,Soßen,Obstsäfte,Suppen,Mixgetränke,
Milchshakes.
• MischenweicherZutaten,z.B.PfannkuchenteigundMayonnaise.
• PürierengegarterZutaten,z.B.fürBaby-Nahrung.
Tipp:UmZutatennurkurzzuverarbeiten,drehenSiedenDrehschaltermehrmalsaufdie
Impulseinstellung )P(. Die Impulsfunktion sollte immer nur wenige Sekunden lang verwendet
werden.
Verwenden des Filters (nur HR2027/HR2024) (Abb. 3)
MitdemFilterkönnenSieköstlichefrischeObstsäfte,CocktailsundSojamilchzubereiten.Der
Filterverhindert,dassSchalenundKerneindieGetränkegelangen.
Hinweis
• Überladen Sie den Filter nicht.
• GebenSiemaximal75ggetrockneteSojabohnenoder160gObstaufeinmalindenFilter.
Verwenden der Mühle (nur HR2027/HR2021) (Abb. 4)
SiekönnendieMühleverwenden,umz.B.Pfefferkörner,Sesamkörner,Reis,Weizen,
Kokosnusseisch,geschälteNüsse,Kaffeebohnen,getrockneteSojabohnen,getrocknete
Erbsen,Käse,Semmelbröseletc.zumahlenundzuzerkleinern.
Hinweis
• VerarbeitenSieGewürznelken,SternanisundAnissamenimmerzusammenmitanderen
Zutaten.WerdendieseGewürzeeinzelngemahlen,könnensiedieKunststoffteiledes
Geräts angreifen.
• Die Mühle ist zum Zerkleinern harter Zutaten wie Muskatnüsse und Eiswürfel nicht
geeignet.
• Überschreiten Sie nicht die am Mühlenbecher angegebenen Füllstandsmarkierungen.
Reinigung (Abb. 5)
EinfacheReinigungdesMixbechers:BefolgenSiedieSchritte1,2,3und4.
Hinweis:StellenSiesicher,dassSiemithilfedesDrehschalterseinigeMaledieImpulsfunktion
)P( einschalten.
Rezept für Sojamilch
Zutaten Menge Geschwindigkeit Time (Zeit)
Getrocknete Sojabohnen 75 g
2 30 Sekunden
Wasser 640 ml
Hinweis
• Dieses Rezept kann nur mit dem Filter )nur HR2027/HR2024( zubereitet werden.
• Sie können bei Ihrem Philips Händler einen Filter als Zubehör für den HR2021 und
HR2020 bestellen.
• Lassen Sie das Gerät nach jedem Arbeitsgang stets auf Raumtemperatur abkühlen.
Herzhafte Gemüsesuppe aus Budapest
Zutaten Menge Geschwindigkeit Time (Zeit)
Kohlrabi 120 g
2 30 Sekunden
Kartoffeln 180 g
Sellerie 180 g
Möhren 60 g
GeräuchertesSchweineeisch 100 g
Wasser 0,55l
Linsen )aus der Dose( 100 g
Crèmefraîche 125 g
Petersilie 10 g
Salz,frischgemahlenerPfeffer,
1Brühwürfel,1Lorbeerblatt
Ελληνικά
a Δοσομετρητής
b Καπάκι κανάτας μπλέντερ
c Κανάτα μπλέντερ
d Ένδειξη στάθμης
e Δακτύλιος σφράγισης
f Λεπίδες
g Μοτέρ
h Πίνακας ελέγχου
• Κουμπιά ταχύτητας (1 και 2)
• Κουμπί στιγμιαίας
λειτουργίας/απενεργοποίησης
i Λεπίδες μύλου (μόνο στους
τύπους HR2027/HR2021)
j Δακτύλιος σφράγισης μύλου (μόνο
στους τύπους HR2027/HR2021)
k Δοχείο μύλου (μόνο στους τύπους
HR2027/HR2021)
l Φίλτρο (μόνο στους τύπους
HR2027/HR2024)
Suomi
a Mittamuki
b Sekoituskulhon kansi
c Sekoituskulho
d Määrän ilmaisin
e Tiiviste
f Teräyksikkö
g Runko
h Ohjauspaneeli
• Nopeuspainikkeet (1 ja 2)
• Pulssi-/virrankatkaisupainike
i Sekoittimen teräyksikkö (vain
HR2027/HR2021)
j Sekoittimen tiiviste (vain HR2027/
HR2021)
k Sekoittimen kannu (vain HR2027/
HR2021)
l Siivilä (vain HR2027/HR2024)
Italiano
a Dosatore
b Coperchio del vaso frullatore
c Vaso frullatore
d Indicazioni del livello
e Anello di guarnizione
f Gruppo lame
g Gruppo motore
h Pannello di controllo
• Pulsanti di velocità (1 e 2)
• Pulsante pulse/off
i Gruppo lame del tritatutto (solo
HR2027/HR2021)
j Anello di guarnizione del tritatutto
(solo HR2027/HR2021)
k Bicchiere tritatutto (solo HR2027/
HR2021)
l Filtro (solo HR2027/HR2024)
Português
a Copo medidor
b Tampa do copo misturador
c Copo misturador
d Indicação de nível
e Anel vedante
f Lâminas
g Motor
h Painel de controlo
• Botão de velocidade (1 e 2)
• Botão ‘pulse’/desligar
i Lâminas do moinho (apenas
HR2027/HR2021)
j Anel vedante do moinho (apenas
HR2027/HR2021)
k Copo do moinho (apenas HR2027/
HR2021)
l Filtro (apenas HR2027/HR2024)
Svenska
a Mätbägare
b Lock till mixerbehållare
c Mixerbehållare
d Nivåindikering
e Tätningsring
f Knivenhet
g Motorenhet
h Kontrollpanel
• Hastighetsknappar (1 och 2)
• Puls-/av-knapp
i Knivenhet för kvarn (endast
HR2027/HR2021)
j Tätningsring för kvarn (endast
HR2027/HR2021)
k Kvarnbägare (endast HR2027/
HR2021)
l Filter (endast HR2027/HR2024)
Türkçe
a Ölçme kabı
b Blender haznesinin kapağı
c Blender haznesi
d Seviye göstergesi
e Halka conta
f Bıçak ünitesi
g Motor ünitesi
h Kontrol paneli
• Hız düğmeleri (1 ve 2)
• Darbe/kapama düğmesi
i Öğütücü bıçak ünitesi (sadece
HR2027/HR2021)
j Öğütücü halka contası (sadece
HR2027/HR2021)
k Öğütücü ölçeği (sadece HR2027/
HR2021)
l Filtre (sadece HR2027/HR2024)

a 
b  
c 
d 
e 
f 
g 
h 
•)2 1( 
•/
i HR2021/ HR2027) 
(
j 
( HR2021/ HR2027)
k ( HR2021/ HR2027)  
l ( HR2024/ HR2027) 
Philips HR2027

¿Necesitas ayuda?

Número de preguntas: 0

¿Tienes alguna pregunta sobre Philips HR2027 o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí. Proporciona una descripción clara y completa de tu consulta. Cuantos más detallada sea tu consulta, más fácil será para otros Philips HR2027 propietarios responder adecuadamente a tu pregunta.

Ver el manual de Philips HR2027 aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Batidoras y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 9.5 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Español . ¿Tienes alguna pregunta sobre Philips HR2027 o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí

Philips HR2027 especificaciones

General
Marca Philips
Modelo HR2027
Producto Batidora
Idioma Español
Tipo de archivo PDF
400
Acero inoxidable
Batidora de mesa
220 - 240
50 - 60
Plástico
SAN
Blue,White
Desempeño
1.75
mostrar más

Preguntas frecuentes

A continuación, encontrarás las preguntas más frecuentes sobre Philips HR2027.

¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí