Philips HR2024 manual

Philips HR2024
(1)
  • Número de páginas: 2
  • Tipo de archivo: PDF
1
2
PALUE
1
2
PALUE
1
2
PALUE
1
2
PALUE
a
l
k
j
i
b
c
d
e
f
g
h
Register your product and get support at

HR2027

HR2024

HR2021

HR2020

www.philips.com/welcome

Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
HR2027_HR2024_HR2021_HR2020_WEU_UM_V1.0 3140 035 32291
1
English
a Measuring cup
b Lid of blender jar
c Blender jar
d Level indication
e Sealing ring
f Blade unit
g Motor unit
h Control panel
• Speed buttons (1 and 2)
• Pulse/off button
i Mill blade unit (HR2027/HR2021
only)
j Mill sealing ring (HR2027/HR2021
only)
k Mill beaker (HR2027/HR2021 only)
l Filter (HR2027/HR2024 only)
Dansk
a Målebæger
b Låg til blenderglas
c Blenderglas
d Indholdsindikator
e Tætningsring
f Knivenhed
g Motorenhed
h Betjeningspanel
• Hastighedsknapper (1 og 2)
• Pulse/off-knap
i Knivenhed til møllekværn (kun
HR2027/HR2021)
j Tætningsring til mølle (kun HR2027/
HR2021)
k Møllekværn (kun HR2027/HR2021)
l Filter (kun HR2027/HR2024)
2
EN User manual DA Brugervejledning DE Benutzerhandbuch EL  ΕγχειρίδιοχρήσηςES Manual del usuario FI Käyttöopas FR Mode d’emploiIT Manuale utente NL Gebruiksaanwijzing NO BrukerhåndbokPT Manual do utilizadorSV AnvändarhandbokTR  Kullanımkılavuzu
AR
FA
3
4
5
Deutsch
a Messbecher
b Deckel des Mixbechers
c Mixbecher
d Füllstandsanzeige
e Dichtungsring
f Messereinheit
g Motoreinheit
h Bedienfeld
• Geschwindigkeitstasten
(1 und 2)
• Impuls-/Ausschalter
i Mühlenmessereinheit (nur HR2027/
HR2021)
j Mühlendichtungsring (nur HR2027/
HR2021)
k Mühlenbecher (nur HR2027/
HR2021)
l Filter (nur HR2027/HR2024)
Español
a Vaso medidor
b Tapa de la jarra de la batidora
c Jarra de la batidora
d Indicación de nivel
e Junta
f Unidad de cuchillas
g Unidad motora
h Panel de control
• Botones de velocidad (1 y 2)
• Botón turbo/apagado
i Unidad de cuchillas del molinillo
(sólo modelos HR2027/HR2021)
j Junta del molinillo (sólo modelos
HR2027/HR2021)
k Vaso del molinillo (sólo modelos
HR2027/HR2021)
l Filtro (sólo modelos HR2027/
HR2024)
Français
a Verre doseur
b Couvercle du blender
c Blender
d Indication du niveau
e Bague d’étanchéité
f Ensemble lames
g Bloc moteur
h Panneau de conguration
• Bouton de vitesse (1 et 2)
• Bouton arrêt/Pulse
i Ensemble lames du moulin
(HR2027/HR2021 uniquement)
j Bague d’étanchéité du moulin
(HR2027/HR2021 uniquement)
k Bol du moulin (HR2027/HR2021
uniquement)
l Filtre (HR2027/HR2024
uniquement)
Nederlands
a Maatbeker
b Deksel van blenderkan
c Blenderkan
d Niveauaanduiding
e Afdichtring
f Mesunit
g Motorunit
h Conguratiescherm
• Snelheidsknoppen (1 en 2)
• Puls/uitknop
i Mesunit van maalmolen (alleen
HR2027/HR2021)
j Afdichtring van maalmolen (alleen
HR2027/HR2021)
k Maalmolenbeker (alleen HR2027/
HR2021)
l Filter (alleen HR2027/HR2024)
Norsk
a Målebeger
b Lokk til mikserkanne
c Mikserkanne
d Nivåindikator
e Gummipakning
f Knivenhet
g Motorenhet
h Kontrollpanel
• Hastighetsknapper (1 og 2)
• Pulserings-/av-knapp
i Knivenhet for kvern (kun HR2027/
HR2021)
j Tetningsring på kvern (kun HR2027/
HR2021)
k Kvernbeger (kun HR2027/HR2021)
l Filter (kun HR2027/HR2024)

a 
b 
c 
d 
e 
f 
g 
h 
•)2 1( 
•/
i HR2027/ ) 
(HR2021
j HR2027/ ) 
(HR2021
k (HR2027/HR2021 ) 
l (HR2027/HR2024 ) 
English
Before first use
Thoroughly clean the parts that will come in contact with food before you use the appliance
forthersttime(seechapter“Cleaning”).
Using the blender
The blender is intended for:
• Blendinguids,e.g.dairyproducts,sauces,fruitjuices,soups,mixeddrinks,shakes.
• Mixingsoftingredients,e.g.pancakebatterormayonnaise.
• Pureeingcookedingredients,e.g.formakingbabyfood.
Tip:Toprocessingredientsverybriey,turnthecontrolknobtothepulsesetting(P( several
times. Never use the pulse setting longer than a few seconds at a time.
Using the lter (HR2027/HR2024 only) (Fig 3)
Withthelteryoucanmakedeliciousfreshfruitjuices,cocktailsorsoymilk.Thelter
prevents pips and skins from ending up in your drink.
Note
• Neveroverloadthelter.
• Donotputmorethan75gofdriedsoybeansor160goffruitinthelteratthesametime.
Using the mill (HR2027/HR2021 only) (Fig 4)
Youcanusethemilltogrindandchopingredientssuchaspeppercorns,sesameseeds,
rice,wheat,coconutesh,nuts(shelled),coffeebeans,driedsoybeans,driedpeas,cheese,
breadcrumbs,etc.
Note
• Alwaysprocesscloves,staraniseandaniseedtogetherwithotheringredients.Ifprocessed
separately,theseingredientsmayattacktheplasticmaterialsoftheappliance.
• The mill is not suitable for chopping very hard ingredients like nutmeg and ice cubes.
• Donotexceedthemaximumlevelindicatedonthemillbeaker.
Cleaning (Fig 5)
Easily cleaning the blender jar: Follow the steps: 1 2 3 4.
Note: Make sure to turn the control knob to the pulse setting )P( a few times.
Soy milk recipe
Ingredients Quantity Speed Time
Dried soy beans 75 g
2 30 sec
Water 640 ml
Note
• Thisrecipecanonlybepreparedwiththelter(HR2027/HR2024only).
• YoucanorderthelterfortheHR2021andHR2020asanextraaccessoryfromyour
Philips dealer.
• Always let the appliance cool down to room temperature after each batch you process.
Nourishing vegetable soup from Budapest
Ingredients Quantity Speed Time
Kohlrabi 120 g
2 30 sec
Potatoes 180 g
Celery 180 g
Carrots 60 g
Smoked pork 100 g
Water 0.55 ltr
Lentils )canned( 100 g
Crèmefraîche 125 g
Parsley 10 g
Salt,freshlygroundpepper,
1stockcube,1bayleaf
Dansk
Før apparatet tages i brug
Sørgforatrengørededele,derkommeriberøringmedmad,indendubrugerapparatetfor
førstegang(seafsnittet”Rengøring”).
Sådan bruges blenderen
Blenderen er beregnet til:
• Blendningafydendeingredienser,f.eks.mejeriprodukter,sauce,frugtjuice,suppe,mixede
drinks og shakes.
• Mixningafblødeingredienser,f.eks.pandekagedejellermayonnaise.
• Pureringafkogteingredienser,f.eks.vedtilberedningafbabymad.
Tip: For at tilberede ingredienser meget kortvarigt skal du dreje kontrolknappen til pulse-
indstillingen )P)eregange.Brugaldrigpulse-indstillingenlængereendetparsekunderad
gangen.
Brug af lter (kun HR2027/HR2024) (Fig 3)
Vedhjælpaflteretkandulavelækkerfriskfrugtjuice,cocktailsellersojamælk.Filteret
forebygger,atkernerogskrællerkommermedidenfærdigedrik.
Bemærk
• Overfyldikkelteret.
• Komhøjst75gtørredesojabønnereller160gfrugtilteretadgangen.
Brug af møllekværn (kun HR2027/HR2021) (Fig 4)
Møllekværnenkanbrugestilatmaleoghakkeingrediensersomf.eks.peberkorn,sesamfrø,
ris,hvede,kokosnød,nødder(udenskal),kaffebønner,tørredesojabønner,tørredeærter,ost,
brødkrummer osv.
Bemærk
• Nelliker,stjerneanisoganisfrøskalaltidtilberedessammenmedandreingredienser.Hvis
detilberedeshverforsig,kandebeskadigeapparatetsplastikdele.
• Møllekværnenegnersigikketilhakningafmegethårdeingrediensersomf.eks.muskatnød
og isterninger.
• Overskridikkedenangivnemaksimum-markeringpåmøllebægeret.
Rengøring (Fig. 5)
Nem rengøring af blenderglasset: Følg trin: 1 2 3 4.
Bemærk: Sørg for at dreje kontrolknappen til pulse-indstillingen )P( et par gange.
Opskrift på sojamælk
Ingredienser Mængde Hastighed Tid
Tørrede sojabønner 75 g
2 30 sek.
Vand 640 ml
Bemærk
• Denneopskriftkankuntilberedesvedhjælpaflteret(kunHR2027/HR2024).
• DukanbestillelterettilHR2021ogHR2020fradinPhilips-forhandlersomekstra
tilbehør.
• Ladaltidblenderenkølenedtilstuetemperaturefterhverportion,dublender.
Nærende grøntsagssuppe fra Budapest
Ingredienser Mængde Hastighed Tid
Kålrabi 120 g
2 30 sek.
Kartoer 180 g
Selleri 180 g
Gulerødder 60 g
Ingredienser Mængde Hastighed Tid
Røget svinekød 100 g
2 30 sek.
Vand 0,55liter
Linser )på dåse( 100 g
Cremefraiche 125 g
Persille 10 g
Salt,friskkværnetpeber,
1bouillonterning,1laurbærblad
Deutsch
Vor dem ersten Gebrauch
ReinigenSievordemerstenGebrauchdesGerätsgründlichalleTeile,diemitLebensmitteln
inKontaktkommen(siehe„Reinigung“).
Den Mixer verwenden
DerMixeristgeeignetzum:
• MixenvonFlüssigkeiten,z.B.Milchprodukte,Soßen,Obstsäfte,Suppen,Mixgetränke,
Milchshakes.
• MischenweicherZutaten,z.B.PfannkuchenteigundMayonnaise.
• PürierengegarterZutaten,z.B.fürBaby-Nahrung.
Tipp:UmZutatennurkurzzuverarbeiten,drehenSiedenDrehschaltermehrmalsaufdie
Impulseinstellung )P(. Die Impulsfunktion sollte immer nur wenige Sekunden lang verwendet
werden.
Verwenden des Filters (nur HR2027/HR2024) (Abb. 3)
MitdemFilterkönnenSieköstlichefrischeObstsäfte,CocktailsundSojamilchzubereiten.Der
Filterverhindert,dassSchalenundKerneindieGetränkegelangen.
Hinweis
• Überladen Sie den Filter nicht.
• GebenSiemaximal75ggetrockneteSojabohnenoder160gObstaufeinmalindenFilter.
Verwenden der Mühle (nur HR2027/HR2021) (Abb. 4)
SiekönnendieMühleverwenden,umz.B.Pfefferkörner,Sesamkörner,Reis,Weizen,
Kokosnusseisch,geschälteNüsse,Kaffeebohnen,getrockneteSojabohnen,getrocknete
Erbsen,Käse,Semmelbröseletc.zumahlenundzuzerkleinern.
Hinweis
• VerarbeitenSieGewürznelken,SternanisundAnissamenimmerzusammenmitanderen
Zutaten.WerdendieseGewürzeeinzelngemahlen,könnensiedieKunststoffteiledes
Geräts angreifen.
• Die Mühle ist zum Zerkleinern harter Zutaten wie Muskatnüsse und Eiswürfel nicht
geeignet.
• Überschreiten Sie nicht die am Mühlenbecher angegebenen Füllstandsmarkierungen.
Reinigung (Abb. 5)
EinfacheReinigungdesMixbechers:BefolgenSiedieSchritte1,2,3und4.
Hinweis:StellenSiesicher,dassSiemithilfedesDrehschalterseinigeMaledieImpulsfunktion
)P( einschalten.
Rezept für Sojamilch
Zutaten Menge Geschwindigkeit Time (Zeit)
Getrocknete Sojabohnen 75 g
2 30 Sekunden
Wasser 640 ml
Hinweis
• Dieses Rezept kann nur mit dem Filter )nur HR2027/HR2024( zubereitet werden.
• Sie können bei Ihrem Philips Händler einen Filter als Zubehör für den HR2021 und
HR2020 bestellen.
• Lassen Sie das Gerät nach jedem Arbeitsgang stets auf Raumtemperatur abkühlen.
Herzhafte Gemüsesuppe aus Budapest
Zutaten Menge Geschwindigkeit Time (Zeit)
Kohlrabi 120 g
2 30 Sekunden
Kartoffeln 180 g
Sellerie 180 g
Möhren 60 g
GeräuchertesSchweineeisch 100 g
Wasser 0,55l
Linsen )aus der Dose( 100 g
Crèmefraîche 125 g
Petersilie 10 g
Salz,frischgemahlenerPfeffer,
1Brühwürfel,1Lorbeerblatt
Ελληνικά
a Δοσομετρητής
b Καπάκι κανάτας μπλέντερ
c Κανάτα μπλέντερ
d Ένδειξη στάθμης
e Δακτύλιος σφράγισης
f Λεπίδες
g Μοτέρ
h Πίνακας ελέγχου
• Κουμπιά ταχύτητας (1 και 2)
• Κουμπί στιγμιαίας
λειτουργίας/απενεργοποίησης
i Λεπίδες μύλου (μόνο στους
τύπους HR2027/HR2021)
j Δακτύλιος σφράγισης μύλου (μόνο
στους τύπους HR2027/HR2021)
k Δοχείο μύλου (μόνο στους τύπους
HR2027/HR2021)
l Φίλτρο (μόνο στους τύπους
HR2027/HR2024)
Suomi
a Mittamuki
b Sekoituskulhon kansi
c Sekoituskulho
d Määrän ilmaisin
e Tiiviste
f Teräyksikkö
g Runko
h Ohjauspaneeli
• Nopeuspainikkeet (1 ja 2)
• Pulssi-/virrankatkaisupainike
i Sekoittimen teräyksikkö (vain
HR2027/HR2021)
j Sekoittimen tiiviste (vain HR2027/
HR2021)
k Sekoittimen kannu (vain HR2027/
HR2021)
l Siivilä (vain HR2027/HR2024)
Italiano
a Dosatore
b Coperchio del vaso frullatore
c Vaso frullatore
d Indicazioni del livello
e Anello di guarnizione
f Gruppo lame
g Gruppo motore
h Pannello di controllo
• Pulsanti di velocità (1 e 2)
• Pulsante pulse/off
i Gruppo lame del tritatutto (solo
HR2027/HR2021)
j Anello di guarnizione del tritatutto
(solo HR2027/HR2021)
k Bicchiere tritatutto (solo HR2027/
HR2021)
l Filtro (solo HR2027/HR2024)
Português
a Copo medidor
b Tampa do copo misturador
c Copo misturador
d Indicação de nível
e Anel vedante
f Lâminas
g Motor
h Painel de controlo
• Botão de velocidade (1 e 2)
• Botão ‘pulse’/desligar
i Lâminas do moinho (apenas
HR2027/HR2021)
j Anel vedante do moinho (apenas
HR2027/HR2021)
k Copo do moinho (apenas HR2027/
HR2021)
l Filtro (apenas HR2027/HR2024)
Svenska
a Mätbägare
b Lock till mixerbehållare
c Mixerbehållare
d Nivåindikering
e Tätningsring
f Knivenhet
g Motorenhet
h Kontrollpanel
• Hastighetsknappar (1 och 2)
• Puls-/av-knapp
i Knivenhet för kvarn (endast
HR2027/HR2021)
j Tätningsring för kvarn (endast
HR2027/HR2021)
k Kvarnbägare (endast HR2027/
HR2021)
l Filter (endast HR2027/HR2024)
Türkçe
a Ölçme kabı
b Blender haznesinin kapağı
c Blender haznesi
d Seviye göstergesi
e Halka conta
f Bıçak ünitesi
g Motor ünitesi
h Kontrol paneli
• Hız düğmeleri (1 ve 2)
• Darbe/kapama düğmesi
i Öğütücü bıçak ünitesi (sadece
HR2027/HR2021)
j Öğütücü halka contası (sadece
HR2027/HR2021)
k Öğütücü ölçeği (sadece HR2027/
HR2021)
l Filtre (sadece HR2027/HR2024)

a 
b  
c 
d 
e 
f 
g 
h 
•)2 1( 
•/
i HR2021/ HR2027) 
(
j 
( HR2021/ HR2027)
k ( HR2021/ HR2027)  
l ( HR2024/ HR2027) 
Philips HR2024

¿Necesitas ayuda?

Número de preguntas: 0

¿Tienes alguna pregunta sobre Philips HR2024 o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí. Proporciona una descripción clara y completa de tu consulta. Cuantos más detallada sea tu consulta, más fácil será para otros Philips HR2024 propietarios responder adecuadamente a tu pregunta.

Ver el manual de Philips HR2024 aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Batidoras y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 7.5 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Español . ¿Tienes alguna pregunta sobre Philips HR2024 o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí

Philips HR2024 especificaciones

General
Marca Philips
Modelo HR2024
Producto Batidora
Idioma Español
Tipo de archivo PDF
Diseño
Color del producto Blue,White
Almacenamiento de cable
Tipo Batidora de mesa
Contenedor extraible
Fácil de limpiar
Unidad de cuchilla desmontable
Partes a prueba de lavavajillas
Tapa con orificio de llenado
Material
Material de la cuchilla Acero inoxidable
Material de las jarras SAN
Material de la carcasa Plástico
Desempeño
Molino
Capacidad del recipiente 1.75
Potencia
Potencia 400
Tensión de entrada AC 220—240
Frecuencia de entrada AC 50 - 60
Contenido del embalaje
Taza de medición
mostrar más

Preguntas frecuentes

A continuación, encontrarás las preguntas más frecuentes sobre Philips HR2024.

¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí