HMDX Jam-XT manual

HMDX Jam-XT
(1)
 • Número de páginas: 2
 • Tipo de archivo: PDF
 • UK Jam XT

  Thank you for spreading the Jam and purchasing the HMDX Jam XT Wireless Speaker. Where there’s a Jam there’s a party!
  Please read these instructions and keep them for easy reference.
  Charging the unit
  Allow approximately 3 hours for a full charge. The unit can be charged by using the USB to Micro USB cord (included) through a computer or
  AC adapter with a USB jack (not included).
  Note: The battery will last up to 4 hours when connected wirelessly and up to 12 hours when connected through an Aux-In Audio Jack.
  Controls
  1. Power Button
  2. Charging Port
  3. Line-In Audio Jack
  4. Battery Status Indicator
  5. Volume Down
  6. Play/Pause Button
  7. Volume Up
  8. Bluetooth Indicator
  Indicators
  Battery Indicator Status
  Flashing GREEN Charging
  Solid GREEN
  Power ON and fully charged (light will
  only show when unit is plugged in)
  Listening to your device wirelessly over Bluetooth
  To listen to your music over Bluetooth® wireless connection, you need to pair your device with Jam XT:
  1. Make sure your device has Bluetooth® capability.
  2. Press and hold power button; indicator will begin to flash.
  3. Follow the instructions of your device to pair the unit.
  4. Pair your device with the unit by selecting Jam Extreme from your Bluetooth® listings on your device or selecting YES.
  5. Press play on your device and use controls on the unit to adjust desired volume.
  NOTE:
  Once you have successfully paired your device, you may not need to repeat the above steps. Please ensure the AUX cable is unplugged and
  your device has been Bluetooth® enabled.
  When pairing with a computer, please consult your computer manufacturer for Bluetooth® pairing instructions and/or the latest Bluetooth®
  Drivers.
  • A pairing code is not required.
  Listening to your device through the Auxiliary Line-In Audio Jack
  1. Connect Aux cable to the headphone or Line-Out Jack of an audio device and plug the other end of the cable into the Line-In Audio Jack
  on the back of the unit.
  2. Press and hold the power buttons to turn on the unit.
  3. Press PLAY on the device and use controls on the unit to adjust desired volume.
  Note – Play/pause controls on the unit will not work when using Line-in Audio Jack.
  IP64 Rating
  The Jam XT is splash and dust resistant, but cannot be submerged in water or dirt and subject to constant flow of water or dirt. To ensure
  the product is splash/dirt resistant, close the rubber flap on the side of the Jam XT. To properly close flap fully insert the flap until it is flush
  with the product.
  Maintenance
  Only use a dry cloth to clean the enclosure of the unit. NEVER use liquids or abrasive cleaner to clean.
  READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE AND SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE IMPORTANT SAFEGUARDS:
  WHEN USING ELECTRICAL PRODUCTS, ESPECIALLY WHEN CHILDREN ARE PRESENT, BASIC SAFETY PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED,
  INCLUDING THE FOLLOWING:
  WARNING: Do not place speakers too close to ears. May cause damage to ear drums, especially in young children.
  Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by HMDX AUDIO.
  HMDX AUDIO is not liable for any damage caused to iPod/MP3 player or any other device.
  Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a bath or sink. Do not place in or drop into water or other liquid.
  To reduce the risk of burns, fire, electric shock or injury to persons:
  This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack
  of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person
  responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
  Use this appliance only for its intended use as described in this manual.
  Never operate this appliance if it has a damaged cord, plug, cable or housing. If it is not working properly, if it has been dropped or
  damaged, return it to Homedics Service Centre for examination and repair.
  Keep cord away from heated surfaces.
  Never drop or insert any object into any opening.
  Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
  Only set on dry surfaces. Do not place on surface wet from water or cleaning solvents.
  Battery Replacement
  Your Jam XT includes a rechargeable battery designed to last the lifetime of the product. In the unlikely event that you should require a
  replacement battery please contact Customer Services who will supply details of the warranty and out-of-warranty replacement battery
  service.
  Battery Directive
  This symbol indicates that batteries must not be disposed of in the domestic waste as they contain substances which can be damaging
  to the environment and health. Please dispose of batteries in designated collection points.
  WEEE explanation
  This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible
  harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of
  material resources.

  S Jam XT

  Tack för att du sprider Jam och för ditt köp av HMDX Jam XT trådlösa högtalare. Där Jam finns är det party!
  Läs dessa instruktioner och behåll dem för enkel referens.
  Att ladda enheten
  Tillåt minst 3 timmar för en full laddning. Enheten kan laddas via USB till mikro-USB-sladden (inkluderad) genom en dator eller nätadapter med
  ett USB-uttag (inte inkluderad).
  OBS! Batteriet kommer att vara minst 4 timmar vid trådlös anslutning, och upp till 12 timmar vid anslutning via ett Aux-In Audio-uttag.
  Kontroller
  1. Aktiveringsknapp
  2. Laddningsport
  3. Ljudingångsuttag
  4. Indikator för batteristatus
  5. Volym ner
  6. Spela/Paus-knapp
  7. Volym upp
  8. Bluetooth-indikator
  Indikatorer
  Batteriindikator Status
  Blinkar grön Laddar
  Fast grön
  Eekt PÅ och fullt laddad (lampan lyser
  endast när enhetens kontakt är i)
  Att lyssna på din enhet trådlöst över Bluetooth
  För att lyssna på din musik över trådlös Bluetooth®-anslutning måste du para din enhet med Jam XT:
  1. Se till att din enhet har Bluetooth®-funktion.
  2. Tryck och håll in eektknappen; indikatorn börjar blinka.
  3. Följ instruktionerna på din enhet för att para enheten.
  4. Para din enhet med produkten genom att välja Jam Extreme från din Bluetooth®-lista på din enhet eller att välja JA.
  5. Tryck på play på din enhet och använd kontrollerna på enheten för att justera till önskad volym.
  OBS!
  När du har parat din enhet kommer du vanligtvis inte att behöva upprepa stegen här ovan. Se till att AUX-sladden inte sitter i när din enhet
  använder Bluetooth®-funktionen.
  Vid parningen med en dator, kolla med din datortillverkare för Bluetooth® parningsinstruktioner och/eller de senaste Bluetooth®-drivenheterna.
  • En parningskod krävs inte.
  Att lyssna på din enhet via extraljudingången
  1. Anslut Aux-in-sladden till uttaget för hörlurar eller ljudutgång på baksidan av en ljudenhet och anslut sladden till ljudingångsuttaget på
  baksidan av enheten.
  2. Tryck och håll in eektknappen för att aktivera enheten.
  3. Tryck på PLAY på din enhet och använd kontrollerna på enheten för att justera till önskad volym.
  OBS! - Play/paus-kontrollerna på enheten kommer inte att fungera när du använder ljudingångsuttaget.
  IP64-märkning
  Jam XT är stänk- och dammtålig, men kan inte sänkas ner i vatten eller smuts och utsättas för konstant vattenflöde eller smuts. För att
  säkra att produkten är stänk-/smutstålig, stäng gummiluckan på framsidan av Jam XT. För att stänga luckan korrekt, för in luckan tills den
  är jämn mot produkten.
  Underhåll
  Använd endast en torr trasa för att rengöra enhetens hölje. Använd ALDRIG vätskor eller slipande medel för att rengöra.
  LÄS ALLA INSTRUKTIONERNA FÖRE ANVÄNDNING. SPARA DESSA INSTRUKTIONER FÖR FRAMTIDA REFERENS. VIKTIGA
  SÄKERHETSÅTGÄRDER: NÄR ELEKTRISKA PRODUKTER ANVÄNDS, SPECIELLT NÄR BARN ÄR NÄRVARANDE, BÖR ALLTID GRUNDLÄGGANDE
  FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖLJAS, INKLUDERAT FÖLJANDE:
  VARNING: Placera inte högtalarna för nära öronen. Det kan orsaka skador på trumhinnorna, speciellt när det gäller småbarn.
  Denna enhet får endast användas för det den är ämnad för i enlighet med denna bruksanvisning. Använd inte tillbehör som inte är
  rekommenderade av HMDX AUDIO.
  HMDX AUDIO ansvarar inte för någon skada orsakad av iPod/MP3-spelare eller någon annan enhet.
  Placera eller förvara inte enheten där den kan falla eller dras ner i ett bad eller ett handfat. Placera inte i eller doppa i vatten eller
  annan vätska.
  För att reducera risken för brännskador, brand, elchock eller personskada:
  Denna produkt är inte ämnad för personer (inkluderat barn) med begränsade fysiska, sensoriska eller mentala kapaciteter, eller som
  saknar erfarenhet och kunskap, om de är översedda eller instruerats i anledning med användandet av produkten av en person ansvarig
  för deras säkerhet. Barn bör hållas under uppsikt för att se till att de inte leker med produkten.
  Denna enhet får endast användas för det den är ämnad för i enlighet med denna bruksanvisning.
  Använd aldrig denna enhet om den har en skadad sladd, kontakt, kabel eller hölje. Om den inte fungerar korrekt, och den har tappats
  eller skadats, returnera den till Homedics servicecenter för undersökning och reparation.
  Håll sladden borta från uppvärmda ytor.
  Droppa aldrig eller för in något föremål i någon öppning.
  Använd inte när någon aerosolprodukt (spray) används eller där syrgas administreras.
  Placera endast på torra ytor. Placera inte på yta som är blöt från vatten eller rengöringsvätskor.
  Byte av batteri
  Din Jam XT inkluderar ett återuppladdningsbart batteri som är designat att vara under produktens livslängd. Om du osannolikt skulle behöva
  byta batteriet, kontakta kundtjänst som kommer att ge dig information om garantin och batteribytetjänst utanför garantin.
  Batteriföreskrift
  Denna symbol indikerar att batterier inte får avyttras bland hushållssopor eftersom de innehåller substanser som kan skada miljön och
  hälsan. Avyttra batterier endast vid designerade insamlingspunkter.
  WEEE-förklaring
  Denna markering indikerar att denna produkt inte får avyttras med annat hushållsavfall inom EU. För att förhindra möjlig skada på
  miljö eller person från okontrollerat avfallsavyttrande, återvinn på ansvarsfullt vis för att främja det fortsatta återanvändandet av
  materialresurser.

  D Jam XT

  Vielen Dank für den Kauf von Jam und der kabellosen Lautsprecher HMDX Jam XT. Wo ein Jam ist da ist auch eine Party!
  Bitte lesen Sie diese Anleitung und bewahren Sie sie für ein späteres Nachschlagen auf.
  Aufladen des Geräts
  Das Gerät benötigt circa 3 Stunden, bis es vollständig aufgeladen ist. Es kann mit dem USB- zum Micro USB-Kabel (enthalten), durch einen
  Computer oder einen Netzadapter mit USB-Buchse (nicht enthalten) aufgeladen werden.
  HINWEIS : Die Batterie hält bis zu 4 Stunden, wenn sie drahtlos angeschlossen wird und bis zu 12 Stunden, wenn sie durch die Aux-In
  Audiobuchse angeschlossen wird.
  Bedienelemente
  1. Ein-/Aus-Taste
  2. Ladeanschluss
  3. Line-In Audio-Eingang
  4. Batteriestandsanzeige
  5. Lautstärkeregler leise
  6. Schalter Wiedergabe/Pause
  7. Lautstärkeregler laut
  8. Bluetooth-Anzeige
  Anzeigen
  Batteriestandsanzeige Stand
  Grün blinkend Aufladung
  Grün beständig
  Eingeschaltet und vollständig aufgeladen
  (Licht erscheint nur, wenn das Gerät
  eingesteckt wird)
  Gerät drahtlos über Bluetooth verwenden
  Um Ihre Musik über die kabellose Verbindung mit Bluetooth® zu hören, müssen Sie Ihr Gerät mit Jam XT koppeln:
  1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät Bluetooth®-fähig ist.
  2. Drücken und halten Sie die Einschalttaste gedrückt, die Anzeige beginnt zu blinken.
  3. Befolgen Sie die Anweisungen Ihres Gerätes, um die Lautsprecher-Einheit zu koppeln.
  4. Koppeln Sie Ihr Gerät mit JAM Extreme aus Ihrer Bluetooth®-Liste auf Ihrem Gerät mit der Auswahl von JA.
  5. Drücken Sie Wiedergabe auf Ihrem Gerät und verwenden Sie die Bedienelemente am Gerät, um die gewünschte Lautstärke einzustellen.
  Hinweis:
  Sobald Sie Ihr Gerät erfolgreich gekoppelt haben, müssen Sie die oben genannten Schritte möglicherweise nicht noch einmal wiederholen.
  Bitte stellen Sie sicher, dass das AUX-Kabel nicht angeschlossen ist und auf Ihrem Gerät Bluetooth® aktiviert wurde.
  Bei der Kopplung an einen Computer, konsultieren Sie bitte den Hersteller Ihres Computers zu Anweisungen für die Bluetooth®-Kopplung
  und/oder die aktuellsten Bluetooth®-Treiber.
  • Ein Kopplungs-Code ist nicht erforderlich.
  Hören Sie Musik über Ihr Gerät über den Aux.-Audio-Eingang.
  1. Schließen Sie das Aux-Kabel an den Kopfhörer oder die Line-Out-Buchse eines Audio-Gerätes an und stecken Sie das andere Ende des
  Kabels in die Line-In Audio-Buchse auf der Rückseite des Lautsprechers.
  2. Drücken und halten Sie die Einschalttaste, um die Lautsprecher einzuschalten.
  3. Drücken Sie WIEDERGABE auf Ihrem Gerät und verwenden Sie die Bedienelemente an der Lautsprecher-Einheit, um die gewünschte
  Lautstärke einzustellen.
  Hinweis – Wiedergabe/Pause am Gerät funktionieren nicht, wenn eine Line-In Audio-Buchse verwendet wird.
  Schutzart IP64
  Das Modell Jam XT ist spritz- und staubgeschützt, darf jedoch nicht in Wasser oder Schmutz gesteckt oder ständiger Wasser- oder
  Schmutzeinwirkung ausgesetzt werden. Um sicherzustellen, dass das Produkt spritzwasser-/staubgeschützt ist, schließen Sie die
  Gummilasche seitlich am Jam XT. Um die Lasche korrekt zu verschließen, schieben Sie diese vollständig ein, bis sie bündig mit dem Produkt
  abschließt.
  Pflege
  Zur Pflege des Lautsprecher-Gehäuses bitte nur ein trockenes Tuch verwenden. Zum Reinigen NIEMALS flüssige Reinigungsmittel oder
  Scheuermittel verwenden.
  LESEN SIE SICH VOR DER BENUTZUNG ALLE HINWEISE GUT DURCH. BEWAHREN SIE DIESE HINWEISE GUT AUF. WICHTIGE SICHER-
  HEITSVORKEHRUNGEN: BEI DER BENUTZUNG VON ELEKTRISCHEN GERÄTEN SOLLTEN (INSBESONDERE, WENN KINDER ANWESEND SIND)
  GRUNDSÄTZLICHE SICHERHEITSREGELN BEFOLGT WERDEN, EINSCHLIESSLICH DEN FOLGENDEN:
  WARNUNG: Stellen Sie die Lautsprecher nicht zu nah an die Ohren. Dies kann die Trommelfelle schädigen, insbesondere bei kleinen
  Kindern.
  Verwenden Sie dieses Produkt nur für den ihm zugedachten Zweck gemäß dieser Anleitung. Verwenden Sie keine Anschlüsse, die nicht
  von HMDX AUDIO empfohlen wurden.
  HMDX AUDIO haftet nicht für Schäden, die an Ihrem iPod/MP3 Player oder einem anderen Gerät entstehen.
  Platzieren oder lagern die das Gerät nicht an Plätzen, an denen es in eine Badewanne oder ein Waschbecken fallen oder hineingezogen
  werden kann. Lassen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten fallen.
  Einschränkung der Gefahr von Verbrennungen, Bränden, Stromschlägen oder Personenverletzungen:
  Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen
  oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung oder fehlendem Wissen geeignet, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder
  hinsichtlich der Nutzung durch eine Person angeleitet, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um
  sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
  Verwenden Sie dieses Produkt nur für den ihm zugedachten Zweck gemäß dieser Anleitung.
  Verwenden Sie das Gerät nicht mehr, wenn das Kabel, der Stecker oder das Gehäuse beschädigt wurden. Wenn es nicht ordnungsgemäß
  funktioniert, fallengelassen wurde oder beschädigt ist, senden Sie das Produkt bitte zwecks Prüfung und Reparatur an den Homedics
  Kundendienst ein.
  Halten Sie das Kabel von warmen Flächen fern.
  Lassen Sie niemals ein Objekt in eine Önung fallen, bzw. stecken Sie keine Objekte hinein.
  Verwenden Sie das Gerät nicht in Umgebungen, in denen Sprays (Aerosole) verwendet werden oder in denen Sauersto verabreicht wird.
  Nur auf trockenen Flächen abstellen. Nicht auf Flächen abstellen, die aufgrund von Wasser oder Reinigungsmitteln noch feucht sind.
  Batteriewechsel
  Ihr Jam XT enthält eine wiederaufladbare Batterie, die für die gesamte Lebensdauer der Lautsprecher halten sollte. In dem unwahrschein-
  lichen Fall, dass Sie die Batterie ersetzen müssen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst, der Sie über die Einzelheiten zum Ersatz
  der Batterie im Garantiefall und außerhalb der Garantie informieren wird.
  Batterie -Richtlinie
  Dieses Symbol weist darauf hin, dass die Batterien nicht mit dem gewöhnlichen Hausmüll entsorgt werden dürfen, da sie Stoe
  enthalten, die sich auf Umwelt und Gesundheit schädlich auswirken können. Entsorgen Sie die Batterien bitte an den hierfür
  vorgesehenen Sammelstellen.
  WEEE-Erklärung
  Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt innerhalb der EU nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden soll. Damit
  durch unkontrollierte Abfallentsorgung verursachte mögliche Umwelt- oder Gesundheitsschäden verhindert werden können, entsorgen
  Sie dieses Produkt bitte ordnungsgemäß und fördern Sie damit eine nachhaltige Wiederverwendung der Rohstoe.

  I Jam XT

  Grazie per aver sparso la voce sui prodotti Jam e per aver acquistato l’altoparlante senza li HMDX Jam XT. Dove c’è una Jam c’è una festa!
  Leggere le presenti istruzioni e conservarle per una facile consultazione futura.
  Ricarica dell’unità
  Una ricarica completa richiede circa 3 ore. L’unità può essere ricaricata collegando alla porta USB un cavo Micro USB (incluso) tramite un
  computer oppure un adattatore CA con un jack USB (non incluso).
  Nota: La durata massima della batteria è di 4 ore in modalità wireless e 12 ore quando l’unità è collegata tramite un jack di ingresso audio
  ausiliario (Aux-In).
  Comandi
  1. Tasto di accensione
  2. Porta di ricarica
  3. Jack di ingresso audio
  4. Indicatore di stato della batteria
  5. Riduzione volume
  6. Tasto Riproduzione/Pausa
  7. Aumento volume
  8. Spia Bluetooth
  Spie
  Spia batteria Stato
  Verde lampeggiante In carica
  Verde fissa
  Unità accesa (ON) e completamente carica (la
  spia si accende solo quando l’unità è collegata
  alla corrente)
  Utilizza il tuo dispositivo in modalità wireless tramite Bluetooth
  Per ascoltare la tua musica tramite connessione wireless Bluetooth®, occorre sincronizzare il tuo dispositivo con Jam XT:
  1. Assicurati che il tuo apparecchio sia dotato della funzionalità Bluetooth®.
  2. Premi e tieni premuto il tasto di accensione; la spia inizia a lampeggiare.
  3. Segui le istruzioni del tuo dispositivo per sincronizzare l’unità.
  4. Sincronizza il tuo dispositivo con l’unità selezionando Jam Extreme dall’elenco Bluetooth® del tuo apparecchio oppure selezionando YES (SÌ).
  5. Premi il tasto di riproduzione sul tuo dispositivo e utilizza i comandi sull’unità per regolare il volume al livello desiderato.
  Nota:
  Una volta completata la sincronizzazione del tuo dispositivo, potresti non aver bisogno di ripetere le operazioni descritte sopra. Controlla
  che il cavo AUX sia scollegato e che il tuo dispositivo sia abilitato alla funzionalità Bluetooth®.
  Quando esegui la sincronizzazione con un computer, consulta il produttore del tuo computer per le istruzioni di sincronizzazione
  Bluetooth® e/o i più recenti driver Bluetooth®.
  • Non è richiesto un codice di sincronizzazione.
  Utilizza il tuo dispositivo tramite il jack di ingresso audio ausiliario
  1. Collega il cavo ausiliario alle cue o al jack di uscita di un dispositivo audio e collega l’altra estremità del cavo al jack di ingresso audio
  sul retro dell’unità.
  2. Premi e tieni premuti i tasti di accensione per accendere l’unità.
  3. Premi il tasto di riproduzione (PLAY) sul dispositivo e utilizza i comandi sull’unità per regolare il volume al livello desiderato.
  Nota: I comandi di riproduzione/pausa sull’unità non funzionano durante l’utilizzo del jack di ingresso audio.
  Classe di protezione IP64
  Jam XT è resistente agli spruzzi d’acqua e alla polvere, ma non può essere immerso in acqua o sporcizia né sottoposto a usso d’acqua
  continuo o sporcizia. Per assicurarsi che il prodotto sia resistente agli spruzzi d’acqua/alla sporcizia, chiudere la protezione di gomma a lato
  di Jam XT. Per chiudere correttamente la protezione, infilarla completamente fino ad allinearla con il prodotto.
  Manutenzione
  Pulire l’involucro dell’unità solo con un panno asciutto. Non usare MAI liquidi o detergenti abrasivi per pulire l’apparecchio.
  LEGGERE INTEGRALMENTE LE PRESENTI ISTRUZIONI PRIMA DELL’USO. CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI PER CONSULTAZIONI
  SUCCESSIVE. NOTE IMPORTANTI PER LA SICUREZZA : AL MOMENTO DI UTILIZZARE APPARECCHI ELETTRICI, SOPRATTUTTO IN PRESENZA DI
  BAMBINI, OCCORRE SEMPRE OSSERVARE ALCUNE PRECAUZIONI DI SICUREZZA. IN PARTICOLARE SI RACCOMANDA QUANTO SEGUE:
  ATTENZIONE: non posizionare gli altoparlanti troppo vicino alle orecchie per evitare danni ai timpani, soprattutto nei bambini.
  Utilizzare questo apparecchio unicamente per l’uso per cui è stato concepito, come descritto nel presente manuale. Non usare accessori non
  raccomandati da HMDX AUDIO.
  HMDX AUDIO non sarà responsabile di eventuali danni causati a iPod/lettore MP3 o a qualsiasi altro dispositivo.
  Non riporre né conservare l’apparecchio laddove potrebbe cadere o scivolare in una vasca da bagno o in un lavandino. Non immergere né far
  cadere in acqua o altri liquidi.
  Per ridurre il rischio di ustioni, incendi, scosse elettriche o lesioni a persone:
  L’utilizzo di questo apparecchio non è destinato a persone (compresi i bambini) con capacità siche, sensoriali o mentali ridotte.
  L’apparecchio non è adatto all’utilizzo da parte di persone che manchino di esperienza e familiarità con il prodotto, a meno che non
  abbiano ricevuto supervisione o istruzioni relative all’uso dello stesso da una persona responsabile della loro sicurezza. È necessario
  sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l’apparecchio.
  Utilizzare questo apparecchio unicamente per l’uso per cui è stato concepito, come descritto nel presente manuale.
  Non utilizzare mai questo apparecchio in caso di danni al cavo, alla presa, al lo elettrico o all’involucro. In caso di malfunzionamento,
  cadute accidentali o danneggiamenti, rispedire il prodotto al Centro Assistenza HoMedics per l’ispezione e la riparazione.
  Tenere il cavo lontano da superfici riscaldate.
  Non introdurre o fare mai cadere oggetti nelle aperture del prodotto.
  Non azionare il prodotto negli stessi ambienti in cui si utilizzano apparecchi per l’aerosol (spray) o si somministra ossigeno.
  Collocare il prodotto solo su superci asciutte. Non porre su superci bagnate di acqua o di solventi detergenti.
  Sostituzione della batteria
  Il tuo sistema Jam XT include una batteria ricaricabile la cui durata corrisponde alla vita utile del prodotto. Nella remota eventualità che ti
  occorra una batteria di ricambio, contatta il Servizio Clienti che ti fornirà i dettagli del servizio relativo alla batteria sostitutiva in garanzia
  e non in garanzia.
  Direttiva relativa alle batterie
  Questo simbolo indica che le batterie devono essere smaltite separatamente dai riuti domestici poiché contengono sostanze
  potenzialmente nocive per l’ambiente e la salute umana. Smaltire le batterie negli appositi centri di raccolta.
  Spiegazione direttiva RAEE
  Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri riuti domestici in tutti i Paesi dell’Unione Europea.
  Al fine di evitare un eventuale danno ambientale e alla salute umana derivante dallo smaltimento dei rifiuti non controllato, riciclare il
  prodotto in maniera responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

  F Jam XT

  Merci d’avoir choisi la marque Jam en achetant l’enceinte sans l Jam XT HMDX. JAM, la marque idéale pour animer les soirées !
  Veuillez lire ces instructions et les conserver pour pouvoir s’y reporter ultérieurement.
  Chargement de l’élément
  Laisser brancher environ 3 heures pour charger complètement. Il est possible de charger l’élément en branchant le câble USB vers micro
  USB (fourni) à un ordinateur ou un adaptateur AC muni d’une prise USB (non fourni).
  Remarque : La durée de charge maximale de la batterie est de 4 heures en conguration sans l et de 12 heures si branchée à une prise
  Jack auxiliaire d’entrée de ligne audio (Aux-In).
  Commandes
  1. Bouton d’alimentation
  2. Port de charge
  3. Prise Jack audio Line-In (mode entrée ligne)
  4. Indicateur de niveau de batterie
  5. Baisser le volume
  6. Bouton Lecture/Pause
  7. Augmenter le volume
  8. Indicateur Bluetooth
  Indicateurs
  Indicateur de batterie État
  Vert clignotant En cours de charge
  Vert fixe
  Sous tension (ON) et complètement chargé
  (le voyant s'allume seulement si l'appareil
  est branché)
  Utilisez votre système d’écoute sans fil via Bluetooth
  Pour écouter votre musique via une connexion sans l Bluetooth®, vous devez appairer votre appareil à une enceinte Jam XT :
  1. Assurez-vous que votre appareil est compatible Bluetooth®.
  2. Maintenez enfoncé le bouton d’alimentation. L’indicateur commence à clignoter.
  3. Suivez les instructions relatives à votre appareil pour l’appairer à l’enceinte.
  4. Eectuez l’appairage en sélectionnant Jam Extreme dans la liste Bluetooth® de votre appareil ou en sélectionnant OUI.
  5. Appuyez sur la touche lecture de votre appareil et utilisez les commandes de l’enceinte pour régler le volume à votre convenance.
  Remarque :
  Si vous avez réussi l’appairage de votre appareil, vous ne devriez plus avoir à répéter les étapes ci-dessus. Assurez-vous que le câble AUX
  est débranché et que le mode Bluetooth® de votre appareil est activé.
  Lors de l’appairage avec un ordinateur, consultez le guide d’appairage Bluetooth® dans le manuel d’utilisation de votre ordinateur et/ou le
  pilote Bluetooth® le plus récent.
  • Un code d’appairage n’est pas requis.
  Utilisez votre système d’écoute via la prise Jack auxiliaire d’entrée ligne audio
  1. Branchez le câble Aux à l’écouteur ou la prise jack sortie de ligne d’un appareil audio et l’autre extrémité du câble à la prise jack d’entrée
  de ligne audio située à l’arrière de l’élément.
  2. Maintenez enfoncé le bouton d’alimentation pour allumer le système.
  3. Appuyez sur la touche PLAY (lecture) de votre appareil et utilisez les commandes de l’enceinte pour régler le volume à votre convenance.
  Remarque – Les commandes lecture/pause de l’enceinte ne fonctionnent pas avec la prise jack d’entrée de ligne audio.
  Étanchéité IP64
  L’enceinte Jam XT est étanche aux éclaboussures et à la poussière, mais ne peut pas être submergée d’eau ou de poussière ni soumise à un
  ux constant d’eau ou de poussière. Fermez le rabat en caoutchouc sur le côté de l’enceinte Jam XT pour assurer sa protection contre les
  éclaboussures/la poussière. Pour fermer correctement le rabat, l’insérer jusqu’à ce qu’il soit bien en contact avec le produit.
  Entretien
  Utilisez uniquement un chion sec pour nettoyer le boîtier de l’enceinte. NE JAMAIS utiliser de nettoyant liquide ou abrasif pour le nettoyage.
  LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION. LES CONSERVER POUR POUVOIR LES CONSULTER ULTÉRIEUREMENT. PRÉCAUTIONS
  IMPORTANTES: LORS DE L’UTILISATION D’APPAREILS ÉLECTRIQUES, PARTICULIÈREMENT EN PRÉSENCE D’ENFANTS, IL EST CONSEILLÉ DE
  TOUJOURS PRENDRE DES PRÉCAUTIONS DE BASE, NOTAMMENT DE SUIVRE LA PROCÉDURE SUIVANTE :
  ATTENTION : Ne pas placer les haut-parleurs trop près des oreilles. Cela peut endommager le tympan, particulièrement chez les jeunes
  enfants.
  Utiliser cet appareil selon le mode d’emploi inclus et spécique à celui-ci. Ne pas utiliser d’accessoires non recommandés par HMDX
  AUDIO.
  HMDX AUDIO n’est pas responsable des dommages causés au lecteur iPod/MP3 ou à tout autre appareil.
  Ne pas poser ou ranger l’appareil dans un endroit où il pourrait tomber ou basculer dans une baignoire ou un évier. Ne pas placer ni
  laisser tomber dans l’eau ou dans tout autre liquide.
  Pour limiter le risque de brûlures, feu, choc électrique ou blessures corporelles :
  Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles
  ou mentales sont diminuées, ou qui ne disposent pas des connaissances ou de l’expérience nécessaire, à moins qu’elles n’aient
  été formées et encadrées pour l’utilisation de cet appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être
  surveillés an qu’ils ne puissent pas jouer avec cet appareil.
  Utiliser cet appareil selon le mode d’emploi inclus et spécique à celui-ci.
  Ne jamais brancher cet appareil en cas de cordon, prise, câblage ou boîtier endommagé. En cas de fonctionnement incorrect, de chute
  ou d’endommagement, le retourner au Centre de Service HoMedics pour contrôle et réparation.
  Maintenir le cordon à l’écart des surfaces chauées.
  Ne jamais faire tomber ou insérer tout objet dans l’une ou l’autre des ouvertures.
  Ne pas faire fonctionner dans des endroits où des produits aérosols (vaporisateurs) sont utilisés ou de l’oxygène est administré.
  Installer uniquement sur une surface sèche. Ne pas poser sur une surface humidiée à l’eau ou à l’aide d’un solvant.
  Remplacement des piles
  Votre enceinte Jam XT comprend une batterie rechargeable conçue pour durer aussi longtemps que le produit. Dans le cas improbable où
  vous seriez obligé de recourir à une batterie de rechange, veuillez contacter le Service Clientèle qui vous informera sur la garantie de votre
  produit et le remplacement hors garantie.
  Directive relative aux piles et aux accumulateurs
  Ce symbole indique que les piles et les accumulateurs ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers car ils contiennent
  des substances pouvant être préjudiciables pour la santé humaine et l’environnement. Veuillez utiliser les points de collecte mis à
  disposition pour vous débarrasser des piles et accumulateurs usagés.
  Explication WEEE
  Le symbole indique que le produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans toute l’Union Européenne.
  L’élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l’environnement ou à la santé humaine, veuillez le recycler de façon
  responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles.

  DK Jam XT

  Tak for din udbredelse af Jam og dit køb af den Trådløse HMDX Jam XT Højttaler. Hvor der er en Jam, er der en fest!
  Læs venligst denne vejledning og gem den som referencemateriale.
  Opladning af højttaleren
  Det tager ca. 3 timer at lade produktet helt op. Enheden kan oplades vha. USB til Micro USB ledningen (medfølger) gennem en computer eller
  vekselsstømsadapter med et USB stik (medfølger ikke).
  Bemærk: Batteriet vil vare i op til 4 timer, når det er tilsluttet trådløst og i op til 12 timer, når det er tilsluttet gennem et Aux-In Audio
  Jackstik.
  Betjening
  1. Tænd-/slukkontakt
  2. Opladeport
  3. Line-in Stik til Lyd
  4. Batteristatusindikator
  5. Volumen Ned
  6. Play-/Pauseknap
  7. Volumen Op
  8. Bluetooth-indikator
  Indikatorer
  Batteriindikator Status
  Blinker Grønt Oplader
  Lyser Grønt
  Tændt “ON” og helt opladet (lyser
  kun, når enheden er sat til)
  Sådan lytter du trådløst til dit apparat med Bluetooth
  For at kunne lytte til din musik via Bluetooth® trådløse forbindelse skal du pair dit apparat til Jam XT:
  1. Sørg for, at dit apparat har Bluetooth® kapabilitet.
  2. Tryk på og hold tænd-/slukkontakten nede; indikator vil begynde at blinke.
  3. Følg dit apparats medfølgende instruktioner for at pair enheden.
  4. Pair dit apparat med enheden ved at vælge JAM Extreme fra Bluetooth® listen på dit apparat eller ved at vælge JA.
  5. Tryk på play på dit apparat og brug knapperne på enheden til at indstillede den ønskede volumen.
  Bemærk:
  Når du én gang succesfuldt har pairet dit apparat, vil det måske ikke være nødvendigt at gentage ovennævnte trin. Sørg venligst for, at
  AUX-kablet er taget ud, og at dit apparat er indstillet til Bluetooth®.
  I forbindelse med pairing med en computer bedes du konsultere din computerproducent med henblik på at få Bluetooth®pairing-
  vejledning og/eller de nyeste Bluetooth® Drivere.
  • En pairing kode er ikke påkrævet.
  Sådan lytter du til dit apparat gennem Aux. Line-In Stikket til Lyd
  1. Slut Aux. kablet til hovedtelefonen eller Line-Out stikket på en lydanordning og slut den anden ende af kablet til Line-In Stikket til Lyd
  bag på enheden.
  2. Tryk på tænd-/slukkontakterne for at tænde for enheden.
  3. Tryk på PLAY på apparatet og brug knapperne på enheden til at indstillede den ønskede volumen.
  Bemærk - Play-/pauseknapperne på enheden vil ikke fungere ved brug af Line-In Stikket til Lyd.
  IP64 Rating
  Jam XT er stænk- og støvbestandig, men må ikke nedsænkes i vand eller i skidt eller udsættes for en konstant strøm af vand eller skidt. For
  at sikre, at produktet er stænk-/støvbestandig, skal du lukke gummiflappen på siden af Jam XT. Flappen lukkes korrekt, når den føres helt
  ind og flugter med produktet.
  Vedligeholdelse
  Der må kun anvendes en tør klud til rengøring af enheden. Anvend ALDRIG væsker eller slibende rengøringsmiddel til rengøring.
  LÆS HELE VEJLEDNINGEN IGENNEM FØR BRUG. GEM DENNE VEJLEDNING TIL SENERE BRUG. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER :
  VED ANVENDELSE AF ELEKTRISKE PRODUKTER, ISÆR NÅR BØRN ER TIL STEDE, BØR GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER ALTID
  FØLGES, INKL. FØLGENDE:
  ADVARSEL: Anbring ikke højttalerne for tæt på ører. Kan forårsage skade på trommehinder, især hos små børn.
  Anvend kun dette apparat, som det er hensigten iht. beskrivelsen i denne manual. Anvend ikke ekstraudstyr, som ikke anbefales af
  HMDX AUDIO.
  HMDX AUDIO er ikke erstatningsansvarlig for eventuel skade, der måtte ske på iPod/MP3 afspiller eller eventuelle andre apparater.
  Apparatet må ikke anbringes eller opbevares, hvor det kan falde ned i badekar eller vask. Det må ikke anbringes eller nedsænkes i vand
  eller anden væske.
  Sådan mindsker du risiko for brændsår, brand, elektrisk stød og skade på personer:
  Dette apparat må ikke anvendes af personer (inkl. børn) med nedsat fysisk eller psykisk evne eller med manglende erfaring eller viden,
  medmindre de holdes under opsyn eller har fået vejledning i anvendelse af apparatet af en person med ansvar for deres sikkerhed. Børn
  skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
  Anvend kun dette apparat, som det er hensigten iht. beskrivelsen i denne manual.
  Dette apparat må aldrig anvendes, hvis ledning, stik, kabel eller selve apparatet er beskadiget. Hvis det ikke fungerer rigtigt, eller hvis
  det er blevet tabt eller beskadiget, skal det returneres til Homedics Servicecenter med henblik på undersøgelse og reparation.
  Ledningen skal holdes væk fra opvarmede overflader.
  Genstande må aldrig indsættes i nogen åbning.
  Højttaleren må ikke anvendes, hvor aerosol- (spray) produkter anvendes, eller hvor der tilføres ilt.
  Højttaleren må kun anbringes på tørre overflader. Ikke på overflader, der er våde pga. vand eller rengøringsmidler.
  Udskiftning af Batteri
  Din Jam XT indeholder et genopladeligt batteri, som er beregnet til at vare hele produktets levetid. Hvis det usandsynlige skulle ske, og
  du har brug for et nyt batteri, bedes du kontakte Kundeservice, som kan informere dig om udskiftning af batteri, både så længe garantien
  gælder og senere.
  Batteridirektiv
  Dette symbol indikerer, at batterier ikke må bortskaes med husholdningsaald, da de indeholder stoer, der kan være miljøog
  helbredsskadelige. Bortskaf venligst batterier på udpegede indsamlingssteder.
  WEEE forklaring
  Denne afmærkning angiver, at dette produkt ikke må bortskaes med andet husholdningsaald inden for EU. For at forhindre mulig
  skade for miljøet eller menneskers sundhed på grund af ukontrolleret aaldsbortskaelse, skal det genanvendes på ansvarlig vis for at
  fremme den bæredygtige genanvendelse af materielle ressourcer.
  Bluetooth Indicator Status
  Quickly Flash BLUE Pairing Mode
  Slowly Flash BLUE Paired
  RED Line-In Mode
  Indicateur Bluetooth État
  Clignotement rapide BLEU En mode d'appairage
  Clignotement lent BLEU Appairé
  ROUGE En mode Entrée Ligne
  Spia Bluetooth Stato
  BLU con lampeggi veloci Modalità di sincronizzazione
  BLU con lampeggi lenti Sincronizzazione riuscita
  ROSSA Modalità linea in ingresso
  Bluetooth-indikator Status
  Hurtigt Blinkende BLÅ Pairing Mode
  Langsomt Blinkende BLÅ Pairet
  RØD Line-In Mode
  Bluetooth-indikator Status
  Snabbt blinkande BLÅ Parningsläge
  Långsamt blinkande BLÅ Parad
  RÖD Linjeingångsläge
  Bluetooth-Anzeige Stand
  Schnell blinkend in BLAU Kopplungsmodus
  Langsam blinkend in BLAU Gekoppelt
  ROT Line-In Modus

  CAN’T FIND THE INSTRUCTIONS IN YOUR LANGUAGE?

  Please visit www.hmdxjam.com

  ALL FOLDS TO 60mm SQUARE

HMDX Jam-XT

¿Necesitas ayuda?

Número de preguntas: 0

¿Tienes alguna pregunta sobre HMDX Jam-XT o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí. Proporciona una descripción clara y completa de tu consulta. Cuantos más detallada sea tu consulta, más fácil será para otros HMDX Jam-XT propietarios responder adecuadamente a tu pregunta.

Ver el manual de HMDX Jam-XT aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Altavoces y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 9.2 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Español . ¿Tienes alguna pregunta sobre HMDX Jam-XT o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí

HMDX Jam-XT especificaciones

General
Marca HMDX
Modelo Jam-XT
Producto Altavoz
Idioma Español
Tipo de archivo PDF